Sadguru Bhagwan Shreedhar Swami Maharaj

|| Namah Shantaya Divyaya Satya Dharma Swaroopine | Swanandamruta Truptaya Shridharaya Namo Namaha ||